For Consumer & Trader

Print
Kui Sa oled reisija või ettevõtja, saad tutvuda Eestis asutatud reisiettevõtjatele ette nähtud nõuetega allpool.
 
Majandustegevusteate esitamise ja tagatise omamise kohustus on:
  • reisikorraldajal;
  • reisivahendajal, kes pakub ja müüb väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud reisiettevõtja koostatud pakettreise, kusjuures sellise reisivahendaja suhtes kohaldatakse reisikorraldaja suhtes kehtestatud nõudeid;
  • seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustaval ettevõtjal.
Eestis kehtib individuaalne tagatissüsteem, mis tähendab, et kõik reisikorraldajad ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustavad ettevõtjad on kohustatud omama tagatist, tagatise piisavust hindama ja vajaduse korral seda suurendama nii, et tagatis vastaks turismiseadusega ette nähtud nõuetele reisiettevõtja tegevuse igal ajahetkel.
 
Turismiseadusega on ette nähtud nii tagatise üldine nõue kui ka selle minimaalsed kohustuslikud määrad olenevalt reisiettevõtja tegevusaladest.
 
Tagatise minimaalset kohustuslikku määra ei ole kehtestatud Eestis osutatavaid reisiteenuseid sisaldavate pakettreiside korraldamisel, ülejäänud tegevusaladel tegutsemisel on aga kehtestatud tagatise minimaalsed kohustuslikud määrad järgmiselt:
 
Tegevusala Miinimumtagatis
väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja  tellimuslendu sisaldavate pakettreiside korraldamine vähemalt 7% reisiettevõtja pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid ja liinilendu sisaldavate pakettreiside korraldamine vähemalt 3% reisiettevõtja pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
väljaspool Eestit osutatavaid reisiteenuseid, välja arvatud tellimus- või liinilendu, sisaldavate pakettreiside korraldamine vähemalt 7% reisiettevõtja pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot
Euroopa Majanduspiirkonna välise riigi reisiettevõtja koostatud pakettreiside vahendamine vähemalt 7% reisiettevõtja pakettreiside kogumüügist, kuid mitte vähem kui 32 000 eurot
seotud reisikorraldusteenuste pakkumine ja lepingute sõlmimise hõlbustamine vähemalt 3% reisiettevõtja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot

Tagatise üldise nõude kohaselt peab reisikorraldaja ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtja tagatis vastama järgmistele nõuetele:

  1. reisikorraldaja tagatis peab olema kogu tema tegevuse igal ajahetkel piisav, et vajaduse korral oleks võimalik selle arvelt kõik reisijad reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta tuua ja majutada eeldusel, et pakettreis sisaldab reisijavedu, ning tagastada kõikidele reisijatele nende poolt pakettreiside eest tasutud reisitasud ja tasud lunastamata pakettreiside kinkekaartide eest.
  2. seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustava ettevõtja tagatis peab olema kogu tema tegevuse igal ajahetkel piisav, et vajaduse korral oleks võimalik tagastada kõikidele reisijatele nende poolt seotud reisikorraldusteenuste eest hõlbustavale ettevõtjale tasutud reisitasud ning juhul, kui hõlbustav ettevõtja on reisijaveo eest vastutav ettevõtja, kõik reisijad reisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta tuua ja majutada.

Tagatis võib olla kas garantii või kindlustuse vormis ja tagatise andjaks võib olla Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asuv kindlustusselts, krediidiasutus või finantseerimisasutus.

Tagatise kasutamise otsustab Tarbijakaitseamet, kes määrab reisijate poolt Tarbijakaitseametile nõuete esitamise tähtaja, kogub reisijate nõuded ja kontrollib õigeaegselt esitatud nõuete põhjendatust ning korraldab turismiseaduse § 15 lõigetes 3 ja 4 nimetatud kohustuste täitmist ja määrab tagatise andjale tagatisest väljamaksete tegemiseks mõistliku tähtaja.

Teatud juhtudel reisikorraldajal ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustaval ettevõtjal tagatise omamise kohustus puudub, olenevalt sellest, kas reisiteenused sisaldavad reisijavedu ja kuidas toimub reisiteenuste eest tasumine.

Rohkem teavet kontaktpunkti kohta Eestis 

Majandustegevusteate esitanud reisiettevõtjad Eestis (link korrigeerimisel)

Päring Eesti Tarbijakaitseametile