Korduma kippuvad küsimused

Print

Korduma kippuvad küsimused oleme jaganud teemadeks. Küsimuste ja vastuste vaatamiseks kliki teemale.

MÜÜGIGARANTII JA PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

Kas pretensiooni esitamise aluseks on vaid ostutšeki olemasolu? 
Ei. Ka pangaväljavõtte, müügilepingu ja muu taolise dokumendiga saab tehingu toimumist tõendada.
Kas on võimalik ka pretensiooni esitamise õigust mitte pakkuda (näiteks outlet poe puhul)?
Ei. Pretensiooni esitamise õigust tarbijalt ära võtta ei saa, mõningatel juhtudel saab seda kitsendada, kui tootel on mõni defekt juba ilmnenud ja sellest teavitatakse tarbijaid enne ostu sooritamist. Samas ka defektiga toote müümisel saab pretensiooni esitamise õigust kitsendada vaid konkreetsele defektsele kohale, mitte tervele tootele.
Mida tähendab eluaegne garantii? Kelle poole peab tarbija pöörduma siis, kui pretensiooni esitamise õiguse aeg on mööda  saanud,  kuid  tootele  on  antud  eluaegne  garantii?  
Kui  tootele  antakse eluaegne garantii, siis toote garantiitingimustes peaks olema see ka lahti kirjutatud, mida see tähendab. Näiteks Zippo tulemasinate puhul garanteeritakse toote toimimine senikaua, kui kestab metallist korpus.  Kui pretensiooni esitamise aeg on läbi ja tootel on garantii, siis tuleb oma nõudega pöörduda garantiiandja poole.
Kas garantii ja pretensiooni esitamise õigus kehtivad samal ajal?
Jah. Tarbijal on õigus valida, kas ta kasutab pretensiooni esitamisega seotud õigusi või garantiist tulenevaid õigusi.
Kas lisagarantiid võib tootele raha eest müüa?
Jah.
Kas garantii andmine on kohustuslik?
Ei, garantii andmine on vabatahtlik. Pretensiooni esitamise aeg on seadusest tulenev ja seda vähendada või ära võtta ei saa. 
Garantii andmine on kohustuslik kaupleja poolt juhul, kui tootja on selle tootega kaasa andnud.
Kui pikk peab olema garantiiaeg?
Garantii andmine ei ole kohustuslik, seega ei ole reguleeritud ka garantii pikkus.
Kas ka teenustele kehtib kaheaastane pretensiooni esitamise õigus?
Jah. Ka teenustööga seotud probleemide korral saab tarbija esitada pretensioone kahe aasta jooksul.

JURIIDILINE ISIK JA ERAISIK

Kuidas peab  käituma ettevõtja, kui ostjaks on firma, aga inimene tarbib kaupa isiklikuks tarbeks?
Sellisel juhul ei ole tegemist tarbijale müügiga ja pretensiooni esitamise õigus sellisel juhul ei kehti. Ometi saab ka juriidiline isik esitada kaupleja vastu nõude ja seda tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) paragrahvi 146 järgi. Kui kauplejaga kokkulepet ei saavutada, ei saa abi tarbijakaitseametist, vaid vaidluse lahendamiseks tuleb pöörduda kohtusse.
Kas  pretensiooni  esitamise  õigus  kehtib,  kui  ettevõte  ostab  oma  töötajatele jalanõud?
Kahe aastane pretensiooni esitamise õigus sellisel juhul ei kehti, sest ostu on teinud juriidiline  isik.  Juriidiline  isik  saab  kauplejale  nõudeid  esitada  lähtudes tsiviilseadustiku üldosa seaduse paragrahvist 146.

KASUTUSJUHEND

Kust läheb piir, millisel juhul peab olema tootel kaasas kasutusjuhend ja millisel juhul mitte?
Tarbijakaitseseaduse (§ 6 lg 1) kohaselt tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale peab tootja lisama kasutusjuhendi. Kui kauba märgistuse kohta ei ole õigusaktis nõudeid kehtestatud, esitatakse märgistuses vähemalt kauba nimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada. Kauba liiki, omadusi ja otstarvet arvestades peab olema lisatud järgmine teave:
o kauba kogus või mõõtmed rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi asjakohastes mõõtühikutes;
o kauba koostis ja koostisosade kogused;
o juhised kauba pesemiseks, puhastamiseks ja hooldamiseks;
o juhised kauba kasutamiseks ja kauba säilitamise tingimused;
o hoiatused ja ettevaatusabinõud kauba kasutamise või hävitamisega seotud ohtude  vältimiseks;
o kauba säilimisaeg või
o põhilised tehnilised andmed kauba kohta.
Kas tarbija saab esitada pretensiooni, kui talle on antud eestikeelse kasutusjuhendi asemel inglisekeelne? 
Jah. Kasutusjuhend peab olema Eestis müüdavatel toodetel eestikeelne. Kui seda ei ole, on tegemist tarbijakaitseseaduse rikkumisega.
Kas tarbijal on õigus esitada pretensiooni, kui toodet on juba kasutatud kolm kuud ja tarbija tuleb poodi alles siis kasutusjuhendit küsima?
Pretensiooni esitamise õigus on ikka, kuid pretensiooni lahendamine sõltub sellest, kuidas kaupleja tõendab, et toodet on kasutatud kolm kuud kasutusjuhendita. Tarbijal ei ole ju kohustust kohe pärast ostmist toodet kasutama hakata.
Kas   toote   kasutamist   võib   õpetada   suuliselt või   peab   alati   kaasas   olema kasutusjuhend?
Kui kasutusjuhendi andmine on kohustuslik, siis peab see olema kirjalikult asjaga kaasas.
Kas kasutusjuhendi puudumine on oluline puudus?
Jah, kui eestikeelne kasutusjuhend puudub ning seda ei suudeta ka anda, võib tarbija lepingust taganeda.
Kas  see  on  aktsepteeritav,  kui  tarbija  ostab  arvuti,  kuid  kasutusjuhend  on paigaldatud sellesse arvutisse? Kas siis peab kasutusjuhendi kaasas olema ka paberkandjal?
Kasutusjuhend peab olema paberkandjal, kokkuleppel tarbijaga võib kasutada ka muud andmekandjat, kuid sellisel juhul peaks kokkulepe olema eraldi fikseeritud.
Kas    on    vajalik    tõlkida    kasutusjuhendit    (värvimisõpetus,    voltimisjuhend) mänguasjade puhul, mis on kilesse pakendatud?
Kui tootja on tootega kaasa andnud kasutusjuhendi, siis peab see olema ka eesti keeles.
Kas infot kasutusjuhendi andmise kohta võiks märkida ka ostutšekile?
Võib küll, kuid kindlasti tuleb see iga kord ise kirjutada,mitte et see oleks automaatselt tšekile trükitud.

TOOTE MÄRGISTUS

Kas kõik inglisekeelsed tekstid, mis on toodete peal, peaksid olema eesti keelde tõlgitud?
Ei, lähtuda tuleb tarbijakaitseseaduses ja eriseadustes sätestatust, näiteks toote karbil olevat reklaamteksti ei pea tõlkima.
Kui suurelt peab olema kirjutatud info toote peal?
Info peab olema loetav.Loetavus hinnatakse kirja suuruse, šrifti, trükikvaliteedi ning kirja ja tausta värvi koosmõjus.
Kas pesemise tähiseid riiete peal peavad olema tõlgitud?
Rahvusvahelisi piktogramme tõlkima ei pea, küll peab teenindaja oskama seletada nende tähendust, kui tarbija seda küsib. Kõik muu oluline sõnaline teave peab olema tõlgitud.
Kui toode on miniatuurne, kas siis eestikeelne pakend võib olla loetav abivahendiga (näiteks luubiga)?
Ei, kohustuslik informatsioon peab olema loetav ilma abivahendeid kasutamata.

TOOTE PUUDUSE AVASTAMINE, PÖÖRDUMINE KAUPLEJA POOLE

Kelle poole peaks tarbija puuduse avastades esmalt pöörduma? 
Kaupleja poole.
Kui kiiresti peab kaupleja reageerima tarbija poolt esitatud kirjalikule kaebusele? 
Vastama peab 15 päeva jooksul.
Milline on soovituslik kaebuse vorm, mida võiks kauplus tarbijale anda?
Soovituslikku vormi ei ole välja töötatud. Kaebuses peaksid aga olema kindlasti
o tarbija nimi ja kontaktandmed;
o kaebuse esitamise kuupäev;
o kauba või teenuse puudus;
o kauplejale esitatav nõue.
Kas avaldusele võib lasta tarbijal ka märkida, millal viimati tootel viga ilmnes?
Jah, kuid kui tarbija ei soovi seda lahtrit täita, siis ta seda tegema ei pea.
Puudusest peab teatama kahe kuu jooksul. Kuidas seda mõista, kui pretensiooni esitamise õigus on kaks aastat?
Pretensiooni esitamise aeg on kaks aastat ja selle aja jooksul tekkinud puudustest peab teavitama kahe kuu jooksul – tarbija peab kahe kuu jooksul pärast puuduse tekkimist pöörduma kaupleja poole. Kui pöördutakse hiljem, siis kaupleja ei pea pretensiooni rahuldama. Näiteks, kui jalatsitel tald praguneb ja tarbija käib nendega edasi   ja   pöördub   alles   poole   aasta   pärast kauplusesse,   siis   kauplus   ei   pea pretensiooni lahendama. 
Vea tekkimisel tuleb pöörduda kahe kuu jooksul. Kas seda saab siis ka teha, kui toode läheb katki näiteks pretensiooni esitamise aja kehtimise viimasel kuul?
Selline teoreetiline võimalus on, et tarbija pöördub kaupluse poole siis, kui ostust on möödas kaks aastat ja peaaegu kaks kuud. Kuid sellisel juhul peab tarbija suutma tõendada, et viga tekkis kahe aasta jooksul ja tal ei olnud varem võimalik kaupluse poole pöörduda.
Kas kaupleja peab pretensiooni vastu võtma, kui tarbija ise ütleb, et toode läks katki kolm kuud tagasi?
Pretensiooni peab vastu võtma ning ka tarbijale vastama. Antud juhul võib viidata hilinenud pöördumisele oma vastuses.
Kas tarbija kaebus peab olema esitatud vaid kirjalikus vormis?
Tarbija võib pöörduda ka suuliselt ning kui tarbija kaebus lahendatakse, siis kaebust kirjalikult vormistama ei pea. Kaebuse lihtsamaks lahendamiseks on kindlasti soovitav esitada avaldus kirjalikult.
Kas tarbijal on õigus suulisele pretensioonile nõuda kirjalikku vastust?
Ei.
Kas  tarbija  peab  pöörduma  selle  kindla  poe  poole,  kus  ta  toote  ostis  või  võib pöörduda ka teise sama keti kauplusesse?
Tarbija peab pöörduma sama juriidilise isiku poole, seega võib pöörduda ka sama keti teise kauplusesse.
Mida tehakse sellisel juhul, kui ei ole võimalik ostu tõendada?
Ostu saab tõendada nii tšeki, pangakonto väljavõtte kui ka teiste ütlustega. Kui tarbija pöördub kauplusesse väitega, siis on ettevõttel tulenevalt raamatupidamise seadusest võimalik 7-aasta jooksul alates ostu sooritamisest tarbija väide ümber lükata.
Kui  kaebusega  ei  esitata  ostu  tõendavat dokumenti,  kas  kauplus peab kaebust lahendama?
Ostmist tõendavale dokumendile võib ka viidata, kuid kui seda ei ole tehtud, siis sellisel juhul ei ole tegemist korrektse kaebusega ning seda lahendama ei pea. Tarbijale vastama peab siiski ja viitama, et kaebust ei ole võimalik lahendada, kui tarbija ostu sooritamist ei tõenda.
Millises seisundis peab toode või kaup olema kaupleja poole pöördudes (puhtus)?
Kinni tuleb pidada elementaarsetest puhtusenõuetest. Kui toode on väga määrdunud, võib paluda tarbijal toode enne puhtaks teha.

PUUDUSE PÕHJUSE TÕENDAMINE

Kes otsustab, kas jalanõud on läbi kantud?
Erapooletu ekspert, lähtuvalt kauba seisukorrast.
Mis on tõendamise ja ekspertiisi vahe?
Ekspertiisile on teatud kindlad nõuded. Tõendamisele nõudeid kehtestatud ei ole.
Millal tuleks ekspertiis tellida?
Pretensiooni esitamisega seonduvalt ekspertiisi tellima ei pea, tõendama peab.
Millisel juhul peab tõendamise kulud katma tarbija, millisel puhul müüja?
Esimesel kuuel kuul kannab tõendamiskulud kaupleja, hiljem süüdiolev pool.
Kas müüja tohib soovitada eksperti?
Tohib, kuid see ei ole tarbija jaoks siduv.
Kas tarbija võib ise minna ekspertiisi ja alles siis pöörduda kauplusesse või tuleb see omavahel eelnevalt kokku leppida?
Soovituslik on see eelnevalt kokku leppida, sest tõendamist iga kord ei ole vaja läbi viia.
Kes on sõltumatu ekspert? Kust saaks kontakte ekspertide kohta, kelle teenust on soovitatav kasutada?
Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekiri on leitav siit http://www.ekei.ee/et/koostoo/riiklikult-tunnustatud-eksperdid
Kas tarbijale peab tagastama ekspertiisis olnud toote juhul, kui kaupleja on küll tõendanud tarbija süü, kuid tarbija ei ole nõus tasuma ekspertiisi kulusid?
Kui tarbijat on teavitatud kohustusest tasuda tõendamiskulud, siis sellisel juhul ei pea toodet   tagastama   enne   arve   tasumist.   Üks   lepingupool   võib   oma   kohustuse täitmisest keelduda, kuni teine pool on kohustuse täitnud.
Kes  tegeleb  pretensiooniga,  kui  tootega  juhtub  midagi  keemilises puhastuses? Kuidas tõendatakse, et riie rikuti just keemilises puhastuses ja et viga ei ilmnenud ebakvaliteetselt valmistatud rõivast johtuvalt?
Esmalt tuleks pöörduda keemilisse puhastusse ning teenuse osutaja peab tõendama, et puudus ei ole tingitud ebakvaliteetsest teenustööst.
Kuidas hinnata, millal on tegemist mõistliku või ebamõistliku kulumisega?
Ühtset vastust anda ei ole võimalik, lähtuda tuleb igast juhtumist eraldi.

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS ERINEVATE TOODETE PUHUL

Milline on presentatsiooni esitamise õigus allahinnatud kaupade puhul? 
Toote allahindamine ei välista pretensiooni esitamise võimalust, seega kehtib õigus tavapäraselt kaks aastat.
Kas tarbijal on samuti õigus esitada pretensiooni, kui tootel on juba soodushind mingi toote defekti kohta?
Jah. Õigus võib olla piiratud vaid defekti osas, kuid mitte terve toote osas.
Kas ka kasutatud autodele kehtib pretensiooni esitamise õigus?
Jah.
Kas lemmiklooma mänguasjad peavad kaks aastat vastu pidama?
Pretensiooni esitamise õigus kehtib, kuid tavapärane kulumine ei tähenda õigust saada toode kahe aasta jooksul parandatud, asendatud või leping lõpetatud, kui see on lihtsalt ära kulunud.
Kas  toote  iludetailidele kehtib  ka  pretensiooni  esitamise  õigus?  Ja mis  siis,  kui müüja hoiatab, et need detailid võivad ära tulla?
Pretensioone saab esitada kogu asjale, müüja hoiatus ei ole siduv.
Kas pretensiooni esitamise aja võib määratleda lühemalt mõne detaili kohta?
Ei.
Kas  ka  valmistoidu ja  teiste  toidukaupade puhul kehtib  pretensiooni esitamise õigus?
Ei. Lähtuda tuleb toiduseadusest ja selle alamaktidest.
Kas on mingeid tooteid, mille puhul pretensiooni üldse esitada ei saa?
Toidukaup.
Kas tarbijal on õigus pöörduda pretensiooniga, kui ta on otsustanud ise autole paigaldada varuosa, kuigi talle on soovitatud seda teha töökojas?
Jah, tarbija võib pretensiooniga pöörduda kaupleja poole. Esimesel kuuel kuul teeb vea tekkimise põhjused kindlaks kaupleja ning kannab ka vea põhjuse tõendamisega seotud kulud.
Kas pretensiooni võib esitada ka tasuta kaasa antud tootele?
Jah, tegemist on kinkelepinguga ning pretensioonide lahendamine toimub sarnaselt müügilepinguga.
Kui  ostetakse mobiiltelefon, kas  siis  kehtib kaheaastane pretensiooni esitamise õigus ka juhtmetele ja akudele?
Jah.
Kas toote maksumus mõjutab pretensiooni esitamise aega?
Ei.
Kas kontsapleki kulumine on tootmisdefekt?
Kulumine üldjuhul ei ole tootmisviga. Ebaloomulikult kiire kulumine viitab aga valesti valitud materjalide kasutamisele või materjalidefektile.
Kuidas  peaks  kaupleja  pretensiooni  lahendama,  kui  toote  reaalne  eluiga  ongi väiksem kui pretensiooni esitamise aeg?
Kui toote eluiga on lühem kui kaks aastat ja toode on ära kantud/läbi kulunud, siis seda ei pea parandama ega tarbijale uut toodet andma.

PARANDAMINE JA ASENDAMINE

Kas siis on tegemist vea parandamise ebaõnnestumisega, kui vasakul jalanõul parandatakse defekti ning hiljem juhtub sama asi parema jalanõuga?
Tegemist ei ole parandamise ebaõnnestumisega, kuid kui tarbijale tekitatakse olulisi ebamugavusi, siis tarbija võib lepingust taganeda.
Mis saab siis, kui tarbijale tehtud parandus ei meeldi?
Parandamine ei tohi toote algselt välimust rikkuda või muuta. Kui parandusega on seda tehtud, siis on parandamine ebaõnnestunud.
Kes otsustab, kas parandus on kvaliteetne või mitte?
See peaks olema poolte ühine arvamus, vajadusel tuleb ka tõendada, kas parandus on õnnestunud või mitte.
Kui pikk on mõistlik asja parandamise aeg?
Ühest vastust anda ei saa, kuid lihtsamate asjade puhul ei tohiks see ületada paari nädalat, keerulisemate juhtumite puhul kuni üks kuu.
Kas on ka juhtumeid, kus asendamine ja parandamine ei ole õigustatud, vaid tarbijal on õigus koheselt raha tagasi saada?
Jah, näiteks kui on ostetud pulmakingad, mis pulmapäeval jalga pannes katki lähevad. Kui tarbija pärast pulmi kaupleja poole pöördub ja kingadel on tootmisdefekt, siis sellisel juhul oleks raha tagasimaksmine õigustatud.
Kas tootmisdefekti puhul tuleb toote asendamisel talle anda uus toode või võib talle anda ka kasutatud toote?
Tarbijale tuleb anda lepingutingimustele vastav toode s.t kui tarbija ostis uue toote, siis tuleb asendada ka uue tootega.
Kas kauba asendamisel pretensiooni aeg pikeneb? Kas kaupleja peaks asendustoote puhul väljastama uue tšeki?
Kauba asendamisel algab pretensiooni esitamise aeg uuesti. Korrektne oleks väljastada ka uus ostudokument.
Kui tarbija nõuab toote asendamist, kuid kauplus tahab parandada, kumb siis peale jääb?
Esimese defekti ilmnemisel on kauplejal õigus toode parandada.
Kaua peab kauplus hoidma parandusest tulnud tarbija asju?
Ühest vastust ei ole, mõistlik oleks neid säilitada vähemalt kolm kuud.
Kas kauplus peab tarbijale toote üle andma enne hoiustamise tasu maksmist tarbija poolt, kui tarbijale antakse eelnevalt teada, et tema parandatud toodet hoitakse teatud aeg ja pärast seda hoiustatakse seda tasuliselt?
Ei pea, üks pool võib oma kohustuse täitmisest keelduda, kuniks teine pool on oma kohustuse täitnud.
Kas pretensiooni esitamise õigus pikeneb remondis olnud aja võrra?
Pretensiooni esitamise aeg ei pikene, küll aga pikeneb garantii aeg. Ehk siis toote garantii katkeb selleks ajaks, kui toode on remondis. Ja jätkub momendist, mil toode tagastatakse tarbijale ja ta saab seda taas kasutama hakata.

REKLAAM

Kui kauaks peab sooduskampaania raames kaupa jätkuma?
Reklaamkampaania korraldamisel peab alati arvestama, et kaupa oleks arvestatavas koguses võrreldes reklaami ulatusega. Soodushinnaga müüdavate toodete reklaamkampaaniate korral on oluline vältida tarbijate võimalikku eksitamist. Tarbijakaitseamet on seisukohal, et kaupleja peaks siiski suutma tagada väljakuulutatud kampaania ajaks ka vastavaid kampaaniatooteid. Tarbijakaitseameti hinnangul ei ole see mõistlik kui reklaamlehes esitletud soodushindadega kaup on otsas juba esimeste minutitega.
Kas siis on tegemist alkoholireklaamiga, kui kaupluse aknale on paigutatud alkoholipudelid? 
Kaupluse vaateaknale paigutatud kangete ja lahjade alkohoolsete jookide pudelite esitlemine on avalikkusele suunatud ning käsitletav välireklaamina, mis on reklaamiseaduse kohaselt keelatud. 

LEPINGUST TAGANEMINE JA RAHA TAGASIMAKSMINE

Kas tarbija võib toote lihtsalt poodi tagastada, kui ta pärast ostmist siiski otsustab, et see toode talle ei sobi või tal pole seda vaja?
Ei. Samas hea kauplemistava kohaselt võimaldavad kauplused rikkumata tooteid siiski ümber vahetada.
Tootel on ilmnenud puudus ja pärast parandamist läheb sel tootel katki mõni muu asi. Kas siis on tegemist sama veaga ja kas tarbijal on õigus raha tagasi saada?
Tegemist  ei  ole  parandamise  ebaõnnestumisega,  kuid tarbija  ei pea ühe tootega korduvalt  remondis  käima  ning  tarbijal  on  ebamugavuste  tekitamise  tõttu  õigus lepingust taganeda.
Kes katab pakendamise kulud, kui tarbija on originaalpakendi hävitanud?
Esimesel kuuel kuul kaupleja, hiljem süüdiolev pool.
Kas originaalpakendi peab säilitama?
Originaalpakendit säilitama ei pea.
Kas tarbijal on õigus nõuda kompensatsiooni kulutatud aja või nähtud vaeva eest?
Jah, kui kauplusega kokkuleppele ei jõuta, siis saab kompensatsiooni nõuda kohtu kaudu.
Kas tarbija võib lepingust taganeda, kui talle on põhjustatud ebamugavusi? Kas ettevõte peab tasuma siis tarbijale tekkinud kulud (transport jne)?
Põhjendamatute ebamugavuste tekitamisel võib tarbija lepingust taganeda, ning kõik mõistlikud kulud jäävad kaupleja kanda.
Kui  asi  läheb  tagastamisele  (näiteks  auto),  siis  kas  võetakse  arvesse  ka  hinna alanemist  või  tasutakse  tagasi  kogu  algselt  makstud  summa?  Kas  nii  on  ka liisinglepingute puhul?
Sellisel juhul tuleb tagastada kogu ostusumma. Liisingu intressid jäävad tarbija kanda.
Kas eritellimusel tehtud tootest võib tarbija loobuda?
Jah, kuid seda vaid juhul kui toode on defektne ja seda ei saa/suudeta parandada, asendada või kui toode ei valmi vastavalt kokkuleppele (omadused, tähtaeg jne).

MUUDE KULUDE HÜVITAMINE

Kes maksab transpordikulud, kui inimesel palutakse poodi tagasi viia pesumasin vms?
Esimesel kuuel kuul kaupleja, hiljem süüdiolev pool.
Kui tarbija esitab nõude transpordikulude kohta, siis kust läheb piir mõistliku ja mittemõistliku nõude vahel? Kes otsustab seda, kas tarbija peab sõitma bussi, auto või taksoga?
Mis on mõistlik ja mis mitte, tuleb hinnata iga üksikjuhtumi puhul. Näiteks väärisesemete saatmine tavapostiga ei ole kindlasti mõistlik. Kaebusesse peab tarbija lisama ka kontaktandmed ning sellise nõude puhul ei saa ta keelduda elukoha andmete andmisest.
Klient kurdab, et püksid annavad värvi ja määrisid aluspesu ära. Kas kauplus peab kliendile aluspesu kompenseerima?
Kui pükstel sellist hoiatust ei ole, on tegemist tootmisdefektiga ning tarbija esitab ka aluspesu ostudokumendi, siis jah.
Kas võib küsida tarbijalt juurde maksmist, kui asendatav toode on müüki tulnud varasemast hinnast (ostuhetkel) kallimalt (näiteks kuldkett)?
Ei.
Kas kordustšeki väljastamise eest võib küsida tasu?
Jah, kui tasu suurus kajastub hinnakirjas.

TARBIJAVAIDLUSTE KOMISJON

Kas tarbijavaidluste  komisjoni  koosseisu  võib ka määratleda  nii, et on rohkem ettevõtjaid?
Ei.
Kas komisjoni saab kutsuda tunnistajaid?
Ei, tunnistajad kuulab üle ainult kohus.
Kes kannab eksperdi kulu tarbijavaidluste komisjoni korral?
Süüdijääv pool.
Kui kiiresti peab komisjoni otsust täitma?
Ühe kuu jooksul.
Mis saab siis, kui komisjoni otsust kaupleja ei täida?
Tarbija võib pöörduda kohtusse, ettevõte lisatakse  musta  nimekirja.
Kes võib olla eksperdiks komisjoni istungil?
Eksperdi kutsub istungile komisjon, ekspert on vastava eriharidusega inimene.

ODR PLATVORM

Mis on ODR platvorm?
15. veebruaril 2016. aastal avati kõikidele tarbijatele üle Euroopa Liidu uus elektrooniline keskkond, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning asub aadressil http://ec.europa.eu/odr. Kauplejad, kes sõlmivad tarbijatega lepinguid elektrooniliste vahendite abi ehk e-kaubanduse teel, on kohustatud teavitama tarbijaid internetipõhisest ODR-platvormist, lisades oma veebilehele otselingi platvormile. Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud piiriüleste vaidluste lahendamiseks. Platvorm võimaldab tarbijal edastada oma kaebus elektrooniliselt kauplejale, eesmärgiga leppida kokku vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse kasutamises, misjärel edastab platvorm kaebuse automaatselt ja viivitamata vastavale kohtuvälisele vaidluste lahendamise üksusele. Eestis täidab vastava üksuse ülesandeid tarbijavaidluste komisjon.