Kuidas hoiame eraelulist teavet

Riigiasutuse tegevus on avalik. Meie materjalidega võib tutvuda teabenõude esitamisega. Osa töötulemustest avaldame internetis. Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid. Sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet.

Ka teie eraelulist teavet võib meie asutusse sattuda. Näiteks kui meile kirjutate või olete mõne menetluse osapooleks.

Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame ka oma sisemise töökorraldusega tagada, et eraelu võimalikult vähe riivataks.

Kui teid huvitab, kas ja kuidas teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege vastavaid selgitusi.

Need hõlmavad olukordi, kus:

Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele või muu pöördumisele vastamine

Teie isikuandmeid kasutame teile vastamiseks. Kui peame teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.
Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teavitame kindlasti ka teid.
Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutuse-siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.
Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris. Sealt on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame internetis vastavalt „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“ või „Teabenõue“. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutuse-siseselt. Teeme nii teie eraelu kaitseks, kuna meile kirjutatakse sageli tundlikel teemadel.
Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.
Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Kaebuse, vaide läbivaatamine

Teie isikuandmeid kasutame asja lahendamiseks. Teisele osapoolele avaldame kaebuse/vaide esitaja isikuandmeid üksnes minimaalselt, asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.
Kui olete saatnud meile kaebuse/vaide, mille läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teavitame kindlasti ka teid.
Kaebust/selgitustaotlust/pöördumist jms ja selle läbivaatamise materjale võime kasutada ka asutuse-siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Menetlusdokumentide osapooltele kättetoimetamine toimub:
• e-posti teel (reeglina me e-kirju ei krüpteeri),
• posti teel liht- või tähitud kirjana (postirisk on postiteenuse osutajal ning kirja saajal);
• faksi teel (üldjuhul isiku soovil).

Kasutame kättetoimetamisel aadressandmeid ja vastamise meetodit, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Kui kättetoimetamine ei õnnestu, palume politseilt või välisesinduselt ametiabi. Samuti võime avaldada ettekirjutuse või vaideotsuse resolutiivosa internetipõhises väljaandes „Ametlikud Teadaanded“. Resolutiivosa on haldusakti see osa, millega kedagi kohustatakse midagi tegema. Kui resolutiivosa avaldamine võib liigselt riivata teie kui kaebuse/selgitustaotluse/pöördumise jms esitaja eraelu, küsime enne avaldamist teie seisukohta.
Kaebuste/vaiete andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris. Sealt on näha dokumendi saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame internetis vastavalt „Kaebus“ või „Selgitustaotlus“ või „Pöördumine“ või ms. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutuse-siseselt. Teeme nii teie eraelu kaitseks, kuna meile kirjutatakse sageli tundlikel teemadel.
Kaebused/vaided ja sellealane kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab sellega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.
Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Kaebusi/vaideid ja sellealast kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
Oma võrgulehel avaldame praktika läbipaistvuse huvides vaideotsuseid ja ettekirjutusi. Eraisikust kaebaja nime, isikukoodi ja aadressi me seal ei avalda. Kaebaja eraelu kaitseks võime jätta avaldamata ka sündmuskoha. Avaldamata jäävad ka muud juurdepääsupiiranguga asjaolud (nt turvameetmete kirjeldused). Vaideotsuse/ettekirjutuse adressaadi andmed reeglina avaldame. Vaideotsuse/ettekirjutuse tekstid ei ole võrgulehe otseselt otsingumootoritele avatud osas, vaid lisatud allalaetava failina.
Seadus lubab meil järelevalvemenetlustega seotud asjaolusid avalikustada, kui esineb ilmne avalik huvi (avaliku teabe seaduse § 38 lg 1, § 30 lg 4). Seda õigust kavatseme kasutada üksnes väga erandlikel juhtudel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi.

Väärteomenetlused

Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib üksikasjalikult väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga.
Väärteoteate esitaja andmed avaldame teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik. Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust.
Menetlusalune isik ja tema esindaja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras. Väärteoteate esitaja saab materjalidega tutvuda teabenõude esitamisega, arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid.
Meie asutus on liitunud e-toimiku infosüsteemiga. Kasutame seda väärteomenetluste läbiviimiseks, sh andmevahetuseks teiste asutustega (nt karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile). Põhimääruse kohaselt on e-toimiku infosüsteem kinnine. Siseneda saab üksnes ID-kaardiga sisse logides. Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel. Samuti saab menetlusosaline ise vaadata enda menetlusandmeid ning esitada ja saada kätte menetlusdokumente.
Oma internetipõhises dokumendiregistris tähistame väärteomenetluste asjus eraisikutega peetava kirjavahetuse osas dokumendi saaja/saatja üksnes initsiaalidega, mitte nimega. Sellisel dokumentatsioonil on sarjapiirang – teabenõude esitamisel vaatame üle, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.
Erinevalt ettekirjutustest ja vaideotsustest me väärteootsuseid oma võrgulehel ei avalda. Jõustunud väärteootsuseid võib küsida teabenõude esitamisega. Ka jõustunud väärteootsusel võib olla juurdepääsupiiranguid. Avalik on väärteo korras karistatu nimi ja isikukood, teiste isikute andmeid ei avalikustata.
Seadus lubab meil väärteomenetlustega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel (väärteomenetluse seadustiku § 62). Seda õigust kavatseme kasutada vaid väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi.
Jõustunud väärteootsused registreeritakse ka karistusregistris. Ligipääs karistusregistrisse on piiratud, andmeid saab küsida karistusregistri seaduse 3. peatükis sätestatud korras.
Väärteotoimikut säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud toimikud kuuluvad hävitamisele.

Võrgulehe külastamine, küsitlustel osalemine

Meie võrgulehe külastajate andmeid, samuti meie korraldatud küsitlustes osalejate andmeid avaldame üksnes isikustamata kujul.

Meile tööle kandideerimine

• lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
• eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
• kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
• kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
• teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
• mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
• kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame Avaliku teabe seaduse § 25 lg 2 kohaselt alates 21. leheküljest paljundustasu 0,19 eurot lehekülje eest.
Me keeldume teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
a) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
b) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
c) raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
d) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.
Kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.
Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega ametis, saate vastuse kirjutades janec [dot] leppik [at] tarbijakaitseamet [dot] ee (subject: Andmekaitse%20k%C3%BCsimus%20TKA%20kodulehelt) (e-posti aadressile)