Osakonnad

Haldusosakond

Haldusosakonna ülesanneteks on ameti asjaajamise korraldamine, ameti raamatupidamise korraldamine, eelarveprojektide koostamine ning eelarve täitmise kontrollimine ja analüüsimine, ameti valduses oleva vara majandamine, hangete tegemine ja tehniline teenindamine, personaliarvestuse ja personalialase töö tegemine.
Haldusosakonna põhimäärus on kättesaadav siin.

 

Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakond

Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna ülesanneteks on tarbijakaitsealastest õigusaktidest tulenevate nõuete järgimiseks soovituslike juhendite koostamine, tarbijakaitsealase koostöö arendamine teiste institutsioonide, kohalike omavalitsusasutuste ja tarbija- ning ettevõtlusorganisatsioonidega, ameti rahvusvahelise koostöö arendamine tarbijakaitse alal institutsioonide ja organisatsioonidega, avalike suhete korraldamine, tarbijate ning ettevõtjate tarbijakaitsealase koolituse ja nõustamise korraldamine ning vastava teabe levitamine.
Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna põhimäärus on kättesaadav siin.

 

Turujärelevalve osakond

Turujärelevalve osakonna ülesanneteks on tarbijakaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise järelevalve teostamine tarbijaturgudel müüdavate kaupade ja teenuste ning ettevõtjate turundusmeetodite, sealhulgas reklaami, üle, tarbijate nõustamine, ettepanekute tegemine õigusaktide kehtestamiseks või muutmiseks, tarbijate avalduste ja kaebuste lahendamine, tarbijakaebuste komisjoni teenindamine õigusaktiga ettenähtud korras ning osalemine rahvusvahelistes tarbijakaitsega tegelevate asutuste koostöövõrgustike tegevuses.
Turujärelevalve osakonna põhimäärus on kättesaadav siin.

 

EL tarbijate nõustamiskeskus

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus – osakonna ülesanneteks on tarbijate piiriüleste ostudega seotud päringutele vastamine, tarbijate nõustamine, ülepiiriliste tarbijakaebuste menetlemine ja edastamine tarbijakaebuste komisjonile või teistele asjaomastele institutsioonidele, ning osalemine koostöövõrgustiku European Consumer Centres Network tegevuses.
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse põhimäärus on kättesaadav siin.