Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendiks loetakse inimese seljas, peas, jalas või käes kantavat või hoitavat vahendit, mis on konstrueeritud ja valmistatud inimese kaitsmiseks tema elu ja tervist ohustava teguri eest. Tarbijakaitseamet teeb järelevalvet tarbijale mõeldud isikukaitsevahendite üle.
 
Isikukaitsevahendite ohutust käsitlevad:
Märgistamise üldnõuded:
  • Igal isikukaitsevahendil peab olema vastavusmärgis. Vastavusmärgis tuleb kanda igale valmistatud isikukaitsevahendile nii, et see oleks nähtav ja loetav isikukaitsevahendi eeldatava kasutusaja lõpuni. Kui see ei ole toote omaduste tõttu siiski võimalik, tuleb vastavusmärgis kanda pakendile.
  • Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Aadress osutab üheleainsale kohale, kus tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.
  • Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas isikukaitsevahendile või, kui see ei ole võimalik, selle pakendile või isikukaitsevahendiga kaasas olevasse dokumenti. Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.
  • Müüja peab iga isikukaitsevahendiga kaasa andma eestikeelse kasutusjuhendi. Juhised ja muu teave ning samuti igasugune märgistus peavad olema selged, arusaadavad, mõistuspärased ja loetavad.
Lisaviited: