Kosmeetika

Kosmeetikatoodete turustamist, pakendamist ja märgistamist jms reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, millega kehtestatakse nõuded kosmeetikatoodete tootjale, levitajale ja importijale. Määruse alusel isik, kes vastutab kosmeetikatoote tootmise, turule laskmise või kättesaadavaks tegemise eest, peab tagama, et on täidetud määruses kosmeetikatoodete kohta sätestatud asjakohased nõuded.
 
Kosmeetikatoodete märgistamine
 
Määruse nr 1223/2009 artikkel 19 sätestab nõuded kosmeetikatoodete märgistamisele. Nimetatud artikkel sätestab, et tarbijale esitatud kosmeetikatoote märgistus peab olema eesti keeles, kustumatu, selgesti loetav ja hästi nähtav.
 
Kosmeetikatoodetel peab olema esitatud järgnev teave:
  1. vastutava isiku nimi või ärinimi ja aadress. Seda teavet võib esitada lühendatult, kui seda isikut ja tema aadressi saab lühendi abil identifitseerida. Kui on esitatud mitu aadressi, märgitakse esiletõstetult see aadress, kus vastutav isik teeb toote andmiku kergesti kättesaadavaks. Imporditud kosmeetikatoodete puhul märgitakse ära päritoluriik;
  2. nimikogus pakendamise ajal massi- või mahuühikutes, v.a pakendid, mille netokogus on väiksem kui viis grammi või viis milliliitrit, tasuta näidised ja ühekordseks kasutamiseks ettenähtud tooted; kinnispakkidele, mida müüakse tavaliselt tükikaupa ja mille massi- ja mahuandmed ei ole olulised, ei pea kogust märkima, kui pakendil on märgitud tükkide arv. Kui tükkide arv on kergesti nähtav pakendit avamata või kui toodet müüakse tavaliselt vaid ühekaupa, ei ole nimetatud teavet vaja esitada;
  3. kuupäev, milleni toode säilitab nõuetekohastes hoiutingimustes esialgse toime.
  4. Enne kuupäeva või andmeid, mis osutavad kuupäeva asukohale pakendil, märgitakse määruse VII lisa punktis 3 esitatud sümbol või sõnad: „Parim enne …”. Minimaalne säilimistähtaeg, mis koosneb kuust ja aastast või päevast, kuust ja aastast selles järjekorras, tuleb selgelt märkida. Vajaduse korral esitatakse selles teabes täiendavalt tingimused, mida tuleb täita, et toode säiliks ettenähtud aja jooksul. Minimaalse säilimistähtaja märkimine ei ole kohustuslik kosmeetikatoodete puhul, mille minimaalne säilimisaeg ületab 30 kuud. Selliste toodete puhul peab neil olema märge selle kohta, millise aja jooksul pärast avamist on toode ohutu ja seda võib kasutada, ilma et see tekitaks tarbijale mingit kahju.
  5. erilised ettevaatusabinõud, mida tuleb kasutamisel järgida ja vähemalt need, mis on loetletud määruse III–VI lisas ning kogu teave ettevaatusabinõude kohta kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud kosmeetikatoodete kohta
  6. partiinumber või viide kosmeetikatoote identifitseerimiseks. Kui seda ei ole praktilistel põhjustel võimalik teha, sest kosmeetikatooted on liiga väikesed, esitatakse see teave ainult pakendil; 
  7. kosmeetika toote otstarve, kui see ei selgu selle esitlusest;
  8. koostisainete loetelu avaldamine ei ole eesti keeles nõutav. Nimetatud teavet võib märkida ka ainult pakendile. Loetelu ees peab olema termin „ingredients“. Koostisainena teavitatakse ainet või segu, mida on tahtlikult kasutatud kosmeetikatoote valmistamisprotsessis.
Kui praktilistel põhjustel ei ole võimalik märgistusel nõuetekohaselt esitada punktides 5 ja 8
osutatud teavet, esitatakse teave lisatud teabelehel, etiketil, voldikul, lipikul või kaardil.