Tubakatoodete, e-sigareti ja vesipiibu reklaam

Print

Tubakatoote reklaam on reklaamiseaduse (edaspidi RekS) § 17 kohaselt keelatud. Täiendavalt ei tohi tubakatoodet tähistav kaubamärk väljendada sõnas ega kujutada pildis tubakatoodet või selle tarbimist nii majandus- või kutsetegevuse koha ja isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistamisel kui ka sponsorteates.

Tubakatoote reklaami keelule on sätestatud teatavaid erisusi. Nimelt tohib tubakatoote tähistamiseks kasutatavat kaubamärki, mis ei väljenda sõnas ega kujuta pildis tubakatoodet või selle tarbimist ning millega tähistatakse lisaks tubakatootele ka teisi kaupu või teenuseid, kasutada nende kaupade ja teenuste reklaami eesmärgil. Samuti ei laiene reklaami keeld seaduses ammendavalt loetletud situatsioonidele (nt tubakatoote käitlejatele suunatud erialased väljaanded, üksnes tubakatoote käitlejatele suunatud tubakatoote müügiks pakkumine/müügiga seotud teave).

Alates 22.03.2015 kohaldatakse reklaamiseaduse paragrahvis 17 sätestatut ka tubakatootega seonduva toote ja selle osiste reklaamile ning neid tooteid tähistava kaubamärgi kasutamisele. Tubakatootega seonduvaid tooteid käsitatakse tubakaseaduse tähenduses.

Tubakatootega seonduvateks toodeteks on näiteks vesipiip ja e-sigaret.

Enne seaduse jõustumist (22.03.2015) avalikustatud reklaame võib avalikustada kuni nende avalikustamise tähtaja möödumiseni, kuid mitte kauem kui kaks kuud käesoleva seaduse jõustumisest arvates, ehk kuni 22.05.2015.

Üksnes enne 22.03.2015 avalikustatud reklaamide puhul palume silmas pidada alljärgnevat:

Vesipiibu reklaam võib olla mõningatel juhtudel tubakatoote reklaam olukorras, kus vastavat toodet reklaamitakse koos vesipiibus kasutatava tubakaga. Sellisel juhul on tegemist keelatud reklaamiga. Samas aga, kui reklaamitakse üksnes vesipiipu ilma mistahes segudeta või üksnes nn taimesegude, mineraalkivikeste vms (s.t mitte-tubakatootega), siis ei ole tegemist tubakatoote reklaamiga. Sealjuures tuleb aga järgida kindlasti reklaami põhinõudeid, mh eksitava reklaami regulatsioone.

E-sigaret ja e-vedelikud ei ole üldjuhul tubakatooted[1], kuid nende puhul tuleb järgida eelkõige põhinõudeid koos eksitava reklaami sätetega. Üheks olulisemaks asjaoluks on see, et e-sigareti reklaamis ei tohi viidata suitsetamise kui käitumishäire ravile, leevendamisele või tõkestamisele (RekS § 3 lg 4 p 17). Täiendavalt ei ole siiani tõendatud e-sigareti tervislikkus ja ohutus, mistõttu igasugused sellekohased väited on eksitavad ning keelatud (RekS § 4 alusel).[2]

Juhend(id):


[1] Samas võivad e-sigaretid olla teatud juhtudel ravimid (nikotiini sisaldus on üle 1,5 mg; nikotiini kontsentratsioon ületab 4 mg/ml)

[2] Tarbijakaitseamet tugineb siin kohal muu hulgas Terviseameti ja/või Ravimiameti poolt varasemalt antud seisukoh(t)a(de)le