Ametid ja ettevõtjad koostasid juhendi lumerõngasõidu ohutuse tagamiseks

Print
Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Amet on koostöös turuosalistega koostanud juhendi talvise lumerõngasõitu pakkuvatele ettevõtjatele. Juhend toob välja miinimumnõuded lumerõnganõlvadel lumerõngasõidu teenusele, et muuta teenus ohutumaks. 
 
Juhend annab ülevaate kehtivatest üld- ja miinimumnõuetest lumerõngasõidu teenuse osutamisele ja sellega seonduvate toodetele. Juhend käsitleb ka teenust puudutavat infot, mis ettevõtjal tuleb tarbijale anda, ning tüüptingimusi, mis praktikas kipuvad olema ebamõistlikud tarbija suhtes. Juhendi lisas on soovitused ettevõtjaile ohutusanalüüsi koostamiseks. Kuna Eestis puuduvad lumerõngasõidu teenuse osas eraldi nõuded, on juhendi väljatöötamisel lähtutud üldistest teenuseid ja ohutust reguleerivatest õigusaktidest, kasutatavate seadmete nõuetest ning sellise teenuse osutamise praktikast. 
 
Ettevõtjail tuleb oma tegevuses arvestada, et kaup ja teenus peavad vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Ka on tarbijal õigus saada pakutava kauba või teenuse kohta ohutuse, samuti tervise, vara ja majandushuvide kaitse seisukohalt vajalikku teavet.
 
Lumerõngasõidu teenuse kasutamise ohutusjuhised peavad asetsema tarbijale kergesti märgataval kohal teenuse pakkumise tsoonis. Lisaks juhendis välja toodud tarbijale antava ohutusteabele peaks teenusepakkuja lähtuma ka konkreetse toote (lumerõnga) tootja ettenähtud ohutu kasutamise juhistest ja selle info edasi andma ka tarbijale. 
 
Teenuse osutamisel kasutatavad seadmed – näiteks trossiga vedamislift, linttõstuk – peavad olema paigaldatud tootja antud juhiste järgi, olema tehniliselt korras ning neid tuleb enne kasutusele võtmist ja hooaja algust tehniliselt kontrollida. Kui seadme paigaldamine eeldab ehitustegevust, siis tuleb see kooskõlastada kohaliku omavalitusega. Kontrolli nende nõuete täitmise üle teevad Tehnilise Järelevalve Amet ja kohalik omavalitsus.
 
Ametid soovitavad tarbijatel kindlasti tutvuda kõigi ohutusjuhistega, mida teenuse pakkuja esitanud on ning neid lumerõngasõidul järgida.
 
Lisainfo