Õppevideod

Need ülesanded on koostatud tarbijakaitseameti, Balti Filmi- ja Meediakooli (BFM) ning Tallinna Ülikooli tehnoloogia didaktika õppesuuna koostöös. Ülesanded põhinevad viiel BFM-i tudengite poolt loodud tarbijahariduslikul lühifilmil.

Ülesannete koostamisel on lähtutud muutuva õpikäsituse arusaamast, mis muuhulgas rõhutab õppija iseseisvuse toetamist, uurijaliku suhtumise kujundamist, koostöist õppimist, verbaalsete ning visuaalsete tekstide mõistmist, digikeskkondades toimetulekut, info usaldusväärsuse kriitilist hindamist ja ka õpetaja rolli muutumist valmisteadmiste kandjast juhendajaks ja suunajaks (Ruus 2015, Vinter 2014). Loodud ülesanded suunavad õpilasi tutvuma tarbijahariduslike veebikeskkondadega ning neist vajalikku infot hankima, seda analüüsima ja senise elukogemuse taustal mõtestama.

Iga lühifilmi juurde on püütud luua võimalikult erinevat tüüpi harjutusi eesmärgiga inspireerida õpetajat ja demonstreerida erinevaid võimalusi video rakendamiseks õppetöös. Enamik ülesannetest on jagatud mitmesse ossa, mis hõlmavad nii tööd videoga, kui ka sellele järgnevat video teemaga haakuvat iseseisvat, paaris- või rühmatööd. Siinkohal julgustame õpetajaid soovi korral muutma ja kohandama loodud ülesandeid vastavalt oma kooli ainekavale, aines käsitletavatele teemadele ja ka õpilaste vajadustele. 

Lühifilmid on jagatud kolme temaatilisse rühma: e-kaubandus, finantskirjaoskus ning reisimine. Iga rühma juurde on tarbijakaitseamet koostanud ülevaatliku selgitava teksti, misjärel on lühifilmide juurde mõeldud ülesanded esitatud õpetajatele mõeldud kommentaaride ja abivahenditega (nt korrektsed vastused, kui need on vajalikud).