Tarbijaharidusteemade lõimimine erinevatesse õppeainetesse

Õpetaja, kel on huvi käsitleda tarbimisteemasid, leiab selleks mitmeid võimalusi. Siin lehel on mõned võimalikud käsitlemised ainete kaupa.

EESTI KEEL

Eesti keele ainekava võimaldab kasutada erinevaid tarbijaharidusega seonduvaid tekste, mille abil on võimalik

 • arendada õpilaste funktsionaalset lugemist, kriitilist mõtlemist ja teksti sisu analüüsimist;
 • kujundada arusaamist erinevatest tekstidest (kasutusjuhend, reklaam, avaldus, leping, müügitingimused).

MATEMAATIKA

Matemaatika ainekavas saab kasutada igapäevaelu puudutavaid tarbimisega seonduvaid aspekte, nagu näiteks pindala, ruumala arvutamise korteriremondiga seostamine, isikliku eelarve koostamine, protsentülesande lahendamise sidumine laenujäägiga. Neid aspekte saab hästi rakendada probleemülesannete lahendamisel ning rühmatööde koostamisel.

LOODUSÕPETUS

Oluline on kujundada arusaama tarbimisest kui inimtegevuse mõjust keskkonnale (vee, õhu ja mulla reostamine jms). Loodusõpetuses on võimalik rakendada tarbimisteemasid, et õpilased väärtustaksid säästlikke ja ohutumaid eluviise (tarbimismõjud, ökomärgistus, ohutud kemikaalid).

GEOGRAAFIA

Oluline on mõista inimtegevuse mõju keskkonnale, kaupade ja toodete päritolu, õiglase kaubanduse (fair trade) olemust. Selleks on võimalik

 • korraldada rühmasiseseid arutelusid;
 • rääkida loodusressursside tähtsusest ja kasutamisest;
 • uurida toodete märgistust;
 • rääkida globaalsest tarbimisest, nt rõivatööstuses.

KEEMIA

Keemia õppimine arendab oskust töötada ohutult, hinnata reaktiivide ja meid ümbritsevas tehiskeskkonnas kasutavate materjalide ohtlikkust inimese tervisele ja looduskeskkonna seisundile, mõista keemiatööstuse ja energeetikaga seotud probleeme. Samuti arendab keemia õppeaine oskust mõista tervete eluviiside ja tervisliku toitumise tähtsust ning puhta looduskeskkonna ja tervise vahelisi seoseid.

Võimalikud teemad:

 • keemia argielus – tarbekeemia saadused, ohutusnõuded kemikaalide kasutamisel, kemikaalid rõiva- ja mänguasjade tööstuses;
 • keemia ja elukeskkond – elukeskkonna reostusallikad;
 • keskkonnamärgised, sh ökomärgised toodetel.

FÜÜSIKA

Füüsika tundi saab tarbijaharidusega siduda läbi selle, et õpilane õpib mõistma inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale; ta teab mõõteriistade ja seadmete otstarvet, töötamispõhimõtet, kasutusnäiteid ja  -reegleid, ohutusnõudeid; ta mõistab keskkonna- ja energiasäästu vajalikkust, sh tunneb energiamärgiseid.

Selleks saavutamiseks saab uurida näiteks erinevaid kasutus- ja hooldusjuhendeid.

INIMESEÕPETUS

Inimeseõpetusel on suur roll õpilase arengus ja isiksuse kujunemisel vastutustundlikuks kodanikuks.

Neid teemasid saab hõlpsasti põimida inimeseõpetuse tundi:

 • tervislikud eluviisid ja tervislik toitumine, tervislik elukeskkond;
 • teabeallikad ja nende kasutamine; reklaami eesmärk ja mõju; reklaamide analüüsimine ja rühmatööna reklaami loomine;
 • raha ning selle teenimine, hoidmine, kulutamine ja laenamine; kulutuste planeerimine;  
 • perekonna majandamine, rahaprobleemid, võlad.

ÜHISKONNAÕPETUS

Ühiskonnaõpetuse tund pakub palju võimalusi, kuidas igapäevaelu näidete abil aidata õpilasel areneda ettevõtlikuks, kohusetundlikuks ja teadlikuks ühiskonna liikmeks.

Järgnevalt on toodud vaid mõned näited:

 • tutvumine seadusandlike tekstidega (tarbijakaitseseadus, reklaamiseadus jt)
 • tutvumine tarbijate õiguste ning kohustustega;
 • raha teenimine, kulutamine, laenamine;
 • infoallikad – nende omadused ja kasutamine;
 • reklaam ja reklaami analüüsimine;
 • kriitiline suhtumine massiteabesse;
 • e-kaubandus ja ettevõtlus.

TÖÖÕPETUS

Käsitöö:

 • riiete ja jalatsite hooldamine, kodukeemia kasutus ja ohud;
 • ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel.

Kodundus:

 • toidukaupade märgistus, toodete võrdlus ja ühikuhindade uurimine;
 • tervislik toitumine, toiduainete säilitamine;
 • hindade võrdlemine.

KEELED

Esialgu võib tunduda, et keele tunde ei saa kuidagi tarbijaharidusega siduda. Tegelikult saab aga tunnis lugeda tarbimisteemadega seotud tekste (e-poe tingimused, kasutusjuhend, juhtumid) ning koostada erinevaid kaebusi praaktoote korral või avaldada müüjale tänu.