Autokindlustus

Autoga sõitmiseks peab sellel olema kehtiv liikluskindlustusleping. Lisaks kohustuslikule liikluskindlustuslepingule saad sõlmida täiendavalt kaskokindlustuse ehk vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingu.

Kohustusliku liikluskindlustuse puhul on tegemist vastutuskindlustusega. See tähendab, et hüvitist saab (nt ravikulude või sõiduki remondi katteks) see isik, kellele Sina kindlustusvõtjana oled kahju tekitanud.

Vabatahtliku sõidukikindlustuse ehk kaskokindlustuse eesmärk on hüvitada Sinu sõidukile põhjustatud kahju. Kahju põhjus võib olla näiteks vargus, vandaalitsemine, avarii. Liiklusõnnetuse puhul pea silmas, et hüvitist saad ka siis, kui oled ise õnnetuse põhjustanud.

Oma sõidukit saad kindlustada kindlustusseltsis või kasutada selleks kindlustusmaakleri või -agendi abi. Kui liisid autot, siis tea, et liisinguandja võib pakkuda Sulle liisingu võtmisel võimalust osta sõidukikindlustus tema soovitatud konkreetselt kindlustusandjalt, mis ei pruugi olla Sinu jaoks soodsaim võimalus. Sobiva kindlustusandja võid endale ise valida.

Liikluskindlustuse maksumus sõltub muu hulgas Sinu sõiduki otstarbest, tehnilistest andmetest, sellest, kus Sa sõidukit kasutad ning milline on Sinu eelnev kindlustus- ja kahjuajalugu.

Kohustusliku liikluskindlustuse tingimused on kirjas liikluskindlustuse seaduses.

Enne kaskokindlustuslepingu sõlmimist
  • mõtle läbi, milliste riskide vastu soovid oma sõidukit kindlustada;
  • võta aega erinevate pakkumistega tutvumiseks ja enda jaoks sobivaima lahenduse leidmiseks;
  • teavita kindlustusandjat kõigist asjaoludest, mis võivad olla olulised ja mõjutada kahjunõuet (nt sõiduki tehniline olukord);
  • tutvu põhjalikult kindlustuslepingu tüüptingimustega;
  • jälgi, millised on kaskokindlustuse välistused ehk kahjud, mida ei hüvitata;
  • jälgi, kui suur on omavastutus ehk kindlustusandjaga kokku lepitav summa, mis jääb kahjujuhtumi puhul Sinu kanda;
  • tee endale selgeks ohutusnõuded, mida pead täitma, ja enda muud kohustused kindlustusvõtjana;
  • tee selgeks, kuidas pead kindlustusseltsi kindlustusjuhtumist teavitama, milliseid dokumente esitama ja kuidas toimub kahjude hüvitamine;
  • tea, et auto liisimisel on kaskokindlustus kohustuslik.
Kui Sinu sõidukiga juhtub midagi, teavita sellest kohe kindlustusandjat, kellelt saad ühtlasi nõu, mida edasi teha. Vastasel juhul on kindlustusandjal õigus hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda.
Hoia kindlustuspoliis alati käepärast, sealt leiad vajalikud kontaktid.
Hüvitamisele kuuluva kahju suuruse peab viivitamatult kindlaks tegema kindlustusandja. Selleks on tal õigus küsida Sult kindlustusjuhtumi kohta lisainfot ja vajadusel dokumente.
Kahju hüvitamiseks on mitu võimalust. Kindlustusandja võib tasuda sõiduki turuväärtuse (kahjustatud eseme kohaliku keskmise müügihinna kahjujuhtumi toimumise ajal) või sõiduki taastamiskulud.
Kindlustusandja peab Sulle liikluskahju hüvitama üldjuhul viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates kindlustusjuhtumist teavitamise päevast.

Materjali koostamisel on olnud abiks tarbijaveeb Minuraha.ee.