Eesti reisiettevõtjad / kontaktpunkt

Kõigis EL liikmesriikides on määratud kontaktpunktid (direktiiv nr 2015/2302), mis teevad kättesaadavaks kogu teabe riigisisestest tagatisele esitatavatest nõuetest, majandustegevuse registris registreeritud reisiettevõtjatest ja nende registriandmetes märgitud tagatise andjatest. Eestis on kontaktpunktiks Tarbijakaitseamet.

Tegutsemiseks ette nähtud nõuetest ja tagatisest

Maksejõuetusevastase kaitse nõuded on kehtestatud turismiseadusega

Majandustegevusteate esitamise ja tagatise omamise kohustus on:

  • reisikorraldajal;
  • reisivahendajal, kes pakub ja müüb väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud reisiettevõtja koostatud pakettreise, kusjuures sellise reisivahendaja suhtes kohaldatakse reisikorraldaja suhtes kehtestatud nõudeid;
  • seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustaval ettevõtjal.

Eestis kehtib individuaalne tagatissüsteem. See tähendab, et kõik reisikorraldajad ja seotud reisikorraldusteenuste lepingute sõlmimist hõlbustavad ettevõtjad on kohustatud omama tagatist. Neil on kohustus hinnata tagatise piisavust ja vajadusel tagatist suurendada. Tagatis peab olema piisav reisiettevõtja tegevuse igal ajahetkel.

Rohkem teavet tagatise kohustuse kohta Eestis

 

 

Majandustegevusteade sisaldab lisaks reisiettevõtja majandustegevust puudutavatele üldistele andmetele andmeid:

  • tegevusalade kohta;
  • tagatise ja selle andja kohta;
  • pakettreisi müügiõiguse saanud reisiettevõtjate kohta.