Kindlustusvaidlused

Kindlustuses võib ette tulla vaidlusi, mille lahendamiseks peaksid ka Sina ise aktiivselt tegutsema.

Erimeelsuste puhul peaksid esmalt võtma ühendust kindlustusseltsi esindajaga ja üritama probleemi läbirääkimiste teel lahendada. Hea oleks, kui vormistaksid oma nõude kirjalikult.

Olenemata sellest, et kindlustusandja on kohustatud tegema enda otsuse seaduses ette nähtud või lepingus kokku lepitud tähtaja jooksul, peab ta Sulle vastama 15 päeva jooksul.

Kui Sa ei ole kindlustusandja otsusega nõus ja ka läbirääkimised ei õnnestu, kuid oled veendunud, et oled käitunud korrektselt, siis pöördu liikluskindlustusalastes vaidlustes  Liikluskindlustuse lepitusorgani poole ning teiste juhtumite puhul kindlustuse lepitusorgani või tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole.

Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsev kindlustuslepitusorgan lahendab kindlustuslepingu ja selle vahendamisest või lepingu ettevalmistamisest tulenevaid vaidlusi. Lepitusasja lahendamine kindlustuslepitaja vahendusel on kliendile tasuta. Lepitusmenetluse kulud kannab kindlustusseltside liit. Lepitusorgan menetleb vaidlust tavaliselt kuni kaks kuud.

Lepitusorgan ei tee otsust. Lepitus lõppeb, kas poolte omavahelise kokkuleppega või lepitaja otsusega lepitus lõpetada.

Tarbijavaidluste komisjon on tarbija ja kaupleja, sealjuures kindlustusandja vahelisi vaidlusi lahendav sõltumatu institutsioon. Komisjoni kuuluvad komisjoni esimees ja liikmetena ettevõtlusorganisatsioonide, erialaliitude ja tarbijakaitseameti esindajad.

Komisjon teeb otsuse kaebuse läbivaatamise päevast alates viie tööpäeva jooksul. Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

  • Pärast kahjukäsitluse lõppu peab kindlustusandja Sind hüvitamisotsusest kirjalikult teavitama, olenemata sellest, kas otsus on Sinu jaoks positiivne või negatiivne.
  • Erinevalt kindlustuslepitusorganis saavutatud kokkuleppest pole tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni otsus pooltele täitmiseks kohustuslik.
  • Arvesta, et kohtusse pöördudes pead tasuma riigilõivu. Samuti on kohtuprotsess aeganõudev ning sellega võib kaasneda täiendavaid kulusid.