Kindlustusvaidlused

Print

Kindlustuses võib ette tulla vaidlusi, mille lahendamiseks peaksid ka Sina ise aktiivselt tegutsema.

Erimeelsuste puhul peaksid esmalt võtma ühendust kindlustusseltsi esindajaga ja üritama probleemi läbirääkimiste teel lahendada. Hea oleks, kui vormistaksid oma nõude kirjalikult.

Olenemata sellest, et kindlustusandja on kohustatud tegema enda otsuse seaduses ette nähtud või lepingus kokku lepitud tähtaja jooksul, peab ta Sulle vastama 15 päeva jooksul.

Kui Sa ei ole kindlustusandja otsusega nõus ja ka läbirääkimised ei õnnestu, kuid oled veendunud, et oled käitunud korrektselt, siis pöördu liikluskindlustusalastes vaidlustes kindlustuse vaidluskomisjoni ning teiste juhtumite puhul kindlustuse lepitusorgani või tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

Kindlustuse vaidluskomisjonis on vaidluse lahendamine kaebuse esitajale tasuta. Kaebuse võid komisjonile esitada kindlustusseltsi või Eesti Liikluskindlustuse Fondi tegevuse kohta. Kui Sina ega vastaspool vaidluskomisjoni otsust kohtus ei vaidlusta, siis tuleb seda täita.

Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsev kindlustuslepitusorgan lahendab tasuta kindlustuslepingust, selle vahendamisest või lepingu ettevalmistamisest tulenevaid vaidlusi. Lepitusorgan menetleb vaidlust ühe kuu jooksul.

Kindlustuslepitusorgani otsus vormistatakse kirjaliku kokkuleppena ja pooled peavad seda täitma. Kui kokkuleppele ei jõuta, on nii Sinul kui vastaspoolel õigus pöörduda kohtusse.

Tarbijavaidluste komisjon on tarbija ja kaupleja, sealjuures kindlustusandja vahelisi vaidlusi lahendav sõltumatu institutsioon. Komisjoni kuuluvad komisjoni esimees ja liikmetena ettevõtlusorganisatsioonide, erialaliitude ja tarbijakaitseameti esindajad.

Komisjon teeb otsuse kaebuse läbivaatamise päevast alates viie tööpäeva jooksul. Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.

  • Pärast kahjukäsitluse lõppu peab kindlustusandja Sind hüvitamisotsusest kirjalikult teavitama, olenemata sellest, kas otsus on Sinu jaoks positiivne või negatiivne.
  • Erinevalt kindlustuslepitusorganis saavutatud kokkuleppest pole tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni otsus pooltele täitmiseks kohustuslik.
  • Arvesta, et kohtusse pöördudes pead tasuma riigilõivu. Samuti on kohtuprotsess aeganõudev ning sellega võib kaasneda täiendavaid kulusid.