Kodukindlustus

Kodurahu võib häirida ootamatu veeleke, mis on aga siiski suhteliselt õnnelik õnnetus tulekahju või vargusega võrreldes. Selleks, et taolised olukorrad ei tekitaks täiendavat muret ja stressi, mõtle kodukindlustusele.

Kodukindlustus kaitseb Sinu kodu ja sealset vara õnnetusjuhtumi korral. Selle eesmärk on aidata Sul taastada õnnetuseelne olukord ning hüvitada selleks tehtavad kulutused.

Kodu kindlustamiseks pakuvad kindlustusandjad kodukindlustuse või eluasemekindlustuse nimelist teenust. Jälgi, kas kindlustuslepinguga on hõlmatud ka korteris või elamus asuv vara. Üldjuhul tuleb koduse vara kindlustamine kindlustusandjaga eraldi kokku leppida ja tasuda täiendav kindlustusmakse.

Kodukindlustus võib hõlmata ehitist (nt vundament, seinad, katus, siseviimistlus), kodust vara (nt kodumasinad- ja tehnika, mööbel), vastutust teiste ees (nt purunenud veetoru, mis uputab naabri kodu) ja muud.

Koduse vara kindlustamiseks pakuvad kindlustusandjad järgmisi variante:
 • esemed kindlustatakse loetelu alusel, kus esemed on jaotatud gruppidesse, ja igale grupile määratakse kindlustussumma;
 • loed enda koduse vara ese eseme haaval üles ja selle alusel määratakse kindlustussumma;
 • kindlustusandja määrab kindlustussumma, mille ulatuses on esemed kindlustatud ja nimekirja ei koostata.

Kodukindlustust pakuvad nii kindlustusseltsid kui ka kindlustusmaaklerid ja -agendid. Pank võib kodulaenu võtmisel pakkuda Sulle võimalust osta kodukindlustus tema soovitatud konkreetselt kindlustusandjalt, mis ei pruugi olla Sinu jaoks soodsaim valik. Sobiva kindlustusandja võid endale ise valida. 

Kui Sinu kodu või koduse varaga juhtub midagi, teavita sellest kohe kindlustusandjat, kellelt saad ühtlasi nõu, mida edasi teha. Vastasel juhul on kindlustusandjal õigus hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda.

Hoia kindlustuspoliis alati käepärast, sealt leiad vajalikud kontaktid.

Hüvitamisele kuuluva kahju suuruse peab viivitamatult kindlaks tegema kindlustusandja. Selleks on tal õigus küsida Sult kindlustusjuhtumi kohta lisainfot ja vajadusel dokumente.

Kindlustushüvitise maksmiseks on mitu võimalust. Kindlustusandja võib Sulle hüvitada vara remondikulud. Kui see pole aga majanduslikult mõttekas, siis arvutab kindlustusandja hüvitise maksmiseks välja vara taassoetamisväärtuse (uue samaväärse eseme soetamise hinna) või turuväärtuse (kahjustatud eseme kohaliku keskmise müügihinna kahjujuhtumi toimumise ajal).

Kindlustusjuhtumi hüvitamise tähtaeg on kirjas kindlustustingimustes.

Enne kodukindlustuslepingu sõlmimist
 • mõtle läbi, mida ja milliste võimalike riskide vastu kindlustada (nt tulekahju, pikselöök, torm, üleujutus);
 • tutvu põhjalikult kindlustuslepingu tüüptingimustega;
 • jälgi, millised on kodukindlustuse välistused ehk kahjud, mida ei hüvitata (nt lemmikloomade tekitatud kahjud);
 • tee endale selgeks ohutusnõuded, mida pead täitma, ja enda muud kohustused kindlustusvõtjana;
 • võta aega erinevate pakkumistega tutvumiseks ja enda jaoks sobivaima lahenduse leidmiseks;
 • mõtle, kui suure summa ulatuses soovid oma kodu ja/või kodust vara kindlustada ning kas hüvitamispiirangud vastavad Sinu ootustele;
 • jälgi, kui suur on omavastutus ehk kindlustusandjaga kokku lepitav summa, mis jääb kahjujuhtumi korral Sinu kanda;
 • tee endale selgeks, kas ja kuidas pead kindlustusandjat võimalikest remonditöödest ja nendega kaasnevatest muudatustest teavitama (kindlustusrisk võib remondi tõttu suureneda);
 • tea, et laenuga kodu ostmisel on kodukindlustus kohustuslik.