Lepingud ja lepingust taganemine

Tarbijaleping on tarbija ja kaupleja või teenusepakkuja vahel sõlmitud tehing, millega tekivad õigused ja kohustused nii tarbijale kui kauplejale või teenusepakkujale. Lepingus tuleb täpselt määratleda poolte õigused ja kohustused.

Kõige sagedamini oled tarbijana oma igapäevases tegevuses müügilepingu pool. Teenuste (nt kommunaal- ja sideteenused, kindlustus) tarbimiseks tuleb Sul teenusepakkujaga müügileping sõlmida. Müügilepingu sõlmid Sa aga ka kauplejaga, kui ostad temalt mingi kauba (nt toidukaubad).

Tarbijaga seonduvaid lepinguliike on seega mitmeid, näiteks kindlustus-, finantsteenuste ja kommunaalteenuste lepingud, reisimisega seotud lepingud, spordiklubide lepingud. On aga mõned põhilised asjad, mida peaksid enne iga lepingu sõlmimist silmas pidama.

Enne lepingu sõlmimist
 • kontrolli kaupleja või teenusepakkuja tausta nii sõpradelt-tuttavatelt kui internetist, vaata ka tarbijakaitseameti musta nimekirja;
 • tee kindlaks, kas kaupa pakub või teenust osutab era- või juriidiline isik (nt vaata, kas raha tuleb kanda eraisiku või firma arvele);
 • tea, et kui ostad kauba või teenuse eraisikult, siis ei laiene tarbijakaitsereeglid ning seega pole Sul pretensiooni esitamise õigust ja probleemide korral saad abi vaid kohtust.
 • küsi teenuse puhul pakkumisi vähemalt kahelt-kolmelt firmalt ning võrdle neid, pöörates tähelepanu lepingutingimustele ja hinnale;
 • võta aega ja tutvu põhjalikult lepingu tingimustega ning küsi vajadusel täpsustavaid küsimusi;
 • tee endale lepingut lugedes selgeks, millised on Sinu õigused ja kohustused, ning jälgi, et Sinu ja kaupleja või teenusepakkuja õigused ja kohustused oleksid tasakaalus;
 • tee endale teenuse puhul selgeks, kas ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada;
 • tea, et tähtajalise lepingu puhul võib lepingu ennetähtaegse lõpetamisega olenevalt lepingu tingimustest kaasneda leppetrahv;
 • tee endale selgeks, millal pead arve tasuma ja mis võib juhtuda siis, kui jääd maksmisega hiljaks;
 • uuri teenuse puhul, kuidas ettevõte Sind ette tulla võivatest probleemidest teavitama hakkab ning kuidas ja kellele peaksid Sina võimalikest probleemidest teada andma;
 • tee endale selgeks, kuidas ja kellele esitada kauba või teenuse kohta kaebust.

Sinu õigused tarbijana, eelkõige taganemisõigus, sõltuvad sellest, mil viisil lepingu sõlmid: internetis, telefoni teel, ettevõtte esinduses, mõnel üritusel, kaubanduskeskuses või koduukse taha tulnud müügimehe abil.

 • Kui sõlmid lepingu sidevahendi vahendusel ehk internetis või telefoni teel või kataloogist tellides, saad sellest taganeda 14 päeva jooksul.
 • Kui sõlmid lepingu ettevõtte esinduses, siis Sul 14-päevast taganemisõigust pole.
 • Kui sõlmid lepingu mõnel üritusel või kaubanduskeskuse fuajees Sulle ootamatult ligi tulnud müügimehega või lausa Sinu koduukse taha ilmunud agendiga, siis kehtib 14-päevane taganemisõigus.

Iga lepinguliigi puhul esineb lepingust taganemisel erisusi. Seetõttu peaksid enne taganemisotsuse vastuvõtmist vastavate sätetega konkreetses lepingus üksikasjalikult tutvuma.

Pea meeles!
 • Kuigi seadus ei näe enamasti ette, et leping peab olema kirjalik, sõlmi siiski pigem kirjalik leping, seda eriti hinnalisemate asjade ostmisel. Suulise lepingu puhul on Sul hiljem raske, kui mitte võimatu tõendada, et kaupleja või teenusepakkuja on lepingust tulenevaid kohustusi rikkunud.
 • Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.
 • Telefonitsi tehtud müügikõne puhul on Sul õigus nõuda enne "jah"-sõna andmist lepingu tingimusi ka kirjalikult.
 • Väljaspool äriruume sõlmitud lepingust, sidevahendi teel sõlmitud lepingust, ehitise ajutise kasutamise lepingust, tarbijakrediidilepingust, kindlustuslepingust ja pakettreisilepingust saad taganeda müüjale põhjust avaldamata.
 • Kui tahad tähtajalise elektri või soojusenergia müügilepingu ennetähtaegselt lõpetada ja teatad sellest vähemalt kuu aega ette, siis ei või kaupleja Sult nõuda leppetrahvi.
 • Kui oled saanud mõne seadme tasuta lepinguga kaasa, siis pole välistatud, et lepingut ennetähtaegselt lõpetades pead seadme maksumuse tasuma.