Maaklerteenuse kasutamine

Kinnisvara osta ja müüa on lihtsaim maakleri vahendusel, ka oma kinnisvara üürile andmiseks on võimalik kasutada maakleri abi.

Vali maakler, kes kuulub Eesti Kinnisvaramaaklerite Kotta ja/või omab professionaalsust tõestavat atestaati. Atesteeritud maakler on oma oskusi ja teadmisi tõestanud atesteerimiseksamil, mille läbinuna võib ta kanda kinnisvaramaakleri kutsenimetust.

Tavaliselt sisaldub maakleri komisjonitasu eluaseme müügihinnas. Eluaseme üürimisel tuleb Sul tõenäoliselt maksta maaklerile vahendustasu.

Lepingus peavad olema muu hulgas kirjas:
 • poolte andmed;
 • tööülesanne/ülesanded;
 • makstavad tasud, kulud, maksetingimused;
 • kas kokkulepe on ainuesinduslik või mitte ja ainuesinduslepingu tingimused;
 • kas alltöövõtt on lubatud;
 • kokkuleppe allkirjastamise kuupäev, kehtivusaeg ja lõpetamise tingimused.

Maakler ei tohi alustada Sinu kui potentsiaalse kliendi kinnisvara müüki enne teievahelise kokkuleppe sõlmimist. 

Kinnisvaramaakler peab Sulle kui kinnisvara ostjale või müüjale selgitama Sinu õigusi ja kohustusi ning andma Sulle õigeaegselt asjakohast teavet, mis võib mõjutada tehinguga seotud otsuseid (kinnisvara hind, tõenäolised kulud).

Ostjana pead saama maaklerilt ka kinnisvara kirjelduse, müüja omandiõigust tõendava dokumendi, katastriüksust puudutavad dokumendid, teabe kommunaalteenuste struktuuri kohta ja nende kirjelduse; esinduslepingu, mis tõendab, et kinnisvaramaakleril on tehinguga seoses õigus vastu võtta makseid õigustatud poole nimel. Maakler peab Sind teavitama ka planeeringute ja arengukavade hetkeseisust ning müüdava kinnisvara talle teada olevatest puudustest.

Müüjana pead saama maaklerilt infot turundusstrateegiate, vara väärtuse tõstmise võimaluste, kohalike seaduste rakendumise ning tehinguks vajaliku dokumentatsiooni kohta.

Lisaks peab kinnisvaramaakler 
 • pakutava kinnisvara kohapeal üle vaatama;
 • soovitama ja võimaldama Sul kui ostjal või üürilevõtjal kinnisvaraga enne tehingu sõlmimist kohapeal tutvuda;
 • abistama pooli tehingu tegemiseks vajalike dokumentide ettevalmistamisel;
 • kinnisvara näitamise Sinu kui müüja või üürileandjaga eelnevalt kokku leppima;
 • kooskõlastama eelnevalt Sinu kui müüja või üürileandjaga müümise või üürileandmise sildi või tahvli;
 • hoidma Sulle kuuluvat raha oma valduses üksnes siis, kui see on kaetud finantsgarantii või piisava kindlustusega.
Maaklerilepingu sõlmimisel
 • veendu, et Sul on kinnisvara müümiseks kindel soov.
 • veendu, et maaklerilepingu tingimused vastavad sinu ootustele (nt: müüd kinnistut tingimusel, et saad omale uue elukoha vms). Sinu ootused peavad olema kirjalikult kinnitatud lepingus. Veendu, et ka maakleriga on soovid läbi räägitud.
 • pööra tähelepanu, millised on tagajärjed, kui lõpetad lepingu ennetähtaegselt/ülesütlemisega. Kas sellele järgnevad leppetrahvid vms.
 • pööra tähelepanu asjaolule, et kas on kokku lepitud maakleri muude, lepingu täitmisega kaasnevate kulude hüvitamise kogusummas VÕS § 667 mõistes.
 • võta aega lepingu tingimuste lugemiseks ning aru saamiseks. Küsimuste korral pöördu koheselt maakleri poole, et ta saaks Su küsimustele vastata, soovitatavalt taasesitatavas vormis (e-posti teel vms).
 • veendu, et maakleritasu suuruse kokku leppimisel on saavutatud üksmeel ning mis juhtub olukorras, kui müügihinda muudetakse müügi protsessi ajal.
 • veendu, et oled pööranud tähelepanu lepingu kestvusele ning selle tagajärjele (kui tegemist on tähtajatu lepinguga, siis kas ja kuidas lepingut saab ülesse öelda ning mis alustel).
 • tea, et seadus (VÕS § 664 lg 1) sätestab maakleritasu maksmise alles peale tehingu toimumist.
 • tea, et vaidluse tekkimisel tuleb eelkõige proovida asja lahendada maaklerilepingu sõlminud isikuga ning kokkuleppe mitte saavutamisel soovitame pöörduda TKA poole.
Broneerimisleping ei ole kohustuslik osapooltele. Juhul, kui sõlmid broneerimislepingu, ei taga see ostu eesõigust, vaid tegemist on lepinguga, mille kohaselt kinnistu müük peatatakse teatud ajavahemikul ning ei pakuta kolmandatele isikutele. Kui lepingu tingimusi ei ole rikutud, siis broneerimistasu ei kuulu tavaliselt tagastamisele.
 
Pea meeles!
 • Vaata kindlasti, et kõik, mida maakler lubab, kajastuks ka lepingus, et Sul oleks võimalik nõuda maaklerilt kohustuste täitmist.
 • Kui kinnisvaramaakler ei lähtu standardist, ei muuda see tehingut tühiseks, kuid selline tegevus võib olla käsitletav ebaausa kauplemisvõttena. Ebaausa kauplemisvõtte kasutamine on keelatud ja karistatav.
 • Tarbijakaitseamet saab ebaausa kauplemisvõtte kasutamist standardi abil hinnata vaid selles osas, mis puudutab teavet, mida kinnisvaramaakler peab Sulle kui tarbijale jagama ning milliseid tavasid teenuse osutamisel järgima. Kvalifikatsiooni ja pädevuste üle amet järelevalvet teha ei saa.