Reisija õigused

Reisijana on Sul õigus enne reisi toimumist

Taganeda lepingust saades tagasi kogu enda poolt tasutud reistasu

 • Juhul, kui pakettreisi hind tõusis enam, kui kaheksa protsenti pakettreisi kogumaksumusest;
 • Juhul, kui Sa ei nõustu reisikorraldaja poolt pakettreisilepingus tehtavate muude oluliste muudatustega reisikorraldaja määratud tähtaja jooksul;
 • Juhul, kui sihtkohas esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud (nt sõja puhkemine, terrorism, loodusõnnetus, haiguspuhang vmt).

Taganeda lepingust tasudes reisikorraldajale mõistlikku hüvitist (reisikorraldaja juba tehtud kulutuste eest)

 • Igal ajal enne reisi toimumist.

Nõuda hinna alandamist

 • Lepingu muudatustega nõustumise korral, kui muudatustest tulenevalt väheneb reisi hind või kvaliteet.

Anda leping üle teisele reisijale

 • Vastutades ülevõtjaga solidaarselt reisitasu maksmise eest reisikorraldajale;
 • Tasudes reisikorraldajale lepingu üleandmisega seonduvad otsesed kulud (nt lennuvedaja nõuab tasu reisija nime muutmise eest).

Sinu reisikorraldaja vastutab kõikide pakettreisi osaks olevate teenuste kokkulepitud viisil osutamise eest. Reisikorraldaja ei pruugi alati olla see isik, kes Sulle reisiteenust (nt majutus, giidiga ekskursioon, autorent) vahetult osutab, kuid kannab sellegi poolest Sinu ees vastutust ka tegeliku teenuse osutaja tegevuse eest.

Pakettreisi lepingu rikkumine tähendab seda, et pakettreis ei vasta tegelikkuses reisikorraldaja poolt lubatule (nt hotellitoast pole lubatud merevaadet, lubatud nelja tärnise hotelli asemel on hoopis kahetärnine, lubatud ekskursioon jääb ära, lubatud eesti keele asemel räägib giid inglise keeles jne).

 • Lepingu rikkumisest tuleb viivitamatult teavitada reisikorraldajat ja/või vahendajat.
  Näiteks, kui majutus ei vasta reisikorraldaja lubatud kvaliteedile peaksid sellest reisikorraldajat või vahendajat koheselt pärast teadasaamist teavitama.
 • Reisikorraldaja  peab võimalusel rikkumise kõrvaldamiseks võtma oma kulul tarvitusele mõistlikud abinõud.
  Näiteks peab reisikorraldaja omal kulul võtma tarvitusele mõistlikud abinõud, et võimaldada Sulle lubatud kvaliteedile vastav majutus.
 • Sina reisijana pead andma reisikorraldajale rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja. Seejuures pead Sina andma reisikorraldajale mõistliku võimaluse näiteks lubatud kvaliteedile vastava majutuse leidmiseks.
 • Kui olulist osa reisiteenusest ei ole võimalik kokkulepitud viisil täita, peab reisikorraldaja pakkuma Sulle lisatasuta muid sobivaid, võimaluse korral lepingus kokkulepituga sama või kõrgema kvaliteediga, teenuseid pakettreisi jätkumise ajal.
  Näiteks kui reisikorraldaja ei saa pakkuda Sulle majutust kokkulepitud hotellis, peab ta pakkuma Sulle majutuseks teist vähemalt sama kõrge või kõrgema kvaliteediga hotellis. 
  • Kui pakutavad muud teenused on pakettreisilepingus kokkulepitutest madalama kvaliteediga, on Sul õigus nõuda reisitasu alandamist.
   Näiteks kui reisikorraldaja ei suuda leida Sulle lubatud nelja tärni hotelli ja Sa nõustud puhkuse veetma ka madalama kvaliteediga hotellis, siis tekib Sul õigus nõuda reisikorraldajalt reisitasu alandamist.
  • Sa võid keelduda reisikorraldaja pakutavatest muudest teenustest üksnes juhul, kui need ei ole võrreldavad lepingus kokkulepituga või kui reisikorraldaja pakutud reisitasu alandamine ei ole piisav.
   Nii on Sul õigus keelduda viibimisest kolme tärni hotellis kui see ei ole võrreldav lepingus lubatud nelja tärni hotelliga või reisikorraldaja ei nõustu seoses lubatud kvaliteedile mitte vastava hotelli pakkumisega reisitasu piisavalt alandama.

Kui reisikorraldaja rikub pakettreisi lepingut on Sul reisijana õigus 

Nõuda hinna alandamist, kui:

 • lepingu rikkumisest tõttu langeb reisi kvaliteet või hind.
  • Hinna alandamist ei saa nõuda, kui reisikorraldaja tõendab, et teenuse mittevastavus tulenes Sinust endast.
   Näiteks kui Sa jääd reisil ilma giidiga väljasõidust, kuid reisikorraldaja tõendab, et jäid kokkulepitud kohtumispaika hiljaks ja giidiga väljasõit oli juba alanud ei pea reisikorraldaja hinna alandamisega nõustuma. Kui Sa oleksid saabunud kohtumispaika kokkulepitud ajal oleks Sul olnud võimalus seda teenust saada.

Nõuda kahju hüvitamist, kui:

 • reisikorraldaja rikub lepingut ja selle tagajärjel tekib reisijale kahju.
  Reisijal on õigus nõuda nii varalise kui mittevaralise kahju hüvitamist, samuti hüvitist kasutult kulutatud puhkuseaja eest.
  • Kahju hüvitamist ei saa nõuda, kui reisikorraldaja tõendab, et teenuse mittevastavus tulenes:
   • reisijast;
   • kolmandast isikust, kes ei ole seotud pakettreisilepingus sisalduva reisiteenuse osutamisega, ning see on ettenägematu või vältimatu või
   • vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest (nt sõja puhkemine, terrorism, haiguspuhang vmt).

Öelda leping üles, kui:

 • reisi kestel mõjutab lepingutingimustele mittevastavus oluliselt pakettreisi teenuse osutamist ja reisikorraldaja ei kõrvalda mittevastavust Sinu poolt määratud mõistliku aja jooksul. Lisaks on Sul õigus nõuda reisitasu alandamist või kahju hüvitamist.
  • Reisikorraldaja kaotab õiguse reisitasule, kuid võib nõuda mõistlikku hüvitist osutatud või reisi lõpetamiseks veel osutatavate reisiteenuste eest, kui Sul reisijana on nende vastu huvi. Muid lepingu lõpetamisega seotud hüvitisi nõuda ei saa.
  • Reisikorraldaja peab lepingu ülesütlemise korral võtma tarvitusele lepingu lõppemisest tulenevad vajalikud abinõud, eelkõige kui lepingus oli kokku lepitud reisijavedu, siis tagama Sulle viivitamata ja lisatasu küsimata kokkulepituga samaväärse tagasireisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta.

Reisijana on sul õigus saada reisikorraldajalt abi

Kui satud reisil raskustesse, siis peab reisikorraldaja Sulle viivitamatult andma asjakohast abi. Eeskätt puudutab see

 • kohustust anda infot tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta;
 • reisija aitamist sidepidamises ja alternatiivsete reisivõimaluste leidmisel.

Reisikorraldaja võib sellise abi eest nõuda Sinult tegelikult kantud mõistlike kulude hüvitamist, kui oled raskuse põhjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu.

Reisijana on sul õigus võtta reisikorraldajaga ühendust ka vahendaja kaudu

Sa võid pakettreisi teenuste osutamisega seotud teated, taotlused või kaebused edastada otse vahendajale, kelle kaudu pakettreisileping sõlmiti. Vahendaja on kohustatud vastava info edastama reisikorraldajale. Mistahes tähtaegadest kinnipidamiseks piisab sellest, kui Sinu pöördumine jõuab vahendajani.