Üldteenused

VESI JA KANALISATSIOON

Ühisveevärgist vee võtmiseks ja heitvee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni pead sõlmima vee-ettevõtjaga liitumislepingu.

Liitumistaotlus tuleb Sul esitada sellele vee-ettevõtjale, kelle tegevuspiirkonnas Sinu kinnistu paikneb. Vee-ettevõtja võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdajana võtta Sinult liitumistasu, mille arvutamise metoodika kooskõlastab Konkurentsiamet.
Oma kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni korrashoiu eest vastutad Sina ise.
 

GAAS

Gaasivõrguga liitumiseks pead leppima gaasimüüjaga kokku liitumistingimused ja sõlmima gaasivõrguga liitumise ja maagaasi ostu-müügilepingu. Lepingu tingimustega saad tutvuda ja lepingut sõlmida kõigis Sinu elamispiirkonnas gaasimüügiga tegelevate firmade klienditeenindustes.

Reeglina projekteerib ja ehitab müüja vastavalt sõlmitud lepingule gaasitorustiku kuni liitumispunktini, milleks on sulgeseade Sinu kinnistu piiril. Sina projekteerid ja ehitad oma vahenditest gaasitorustiku alates liitumispunktist ja paigaldad gaasitarvikud.

JÄÄTMEVEDU

Alla 1500 elanikuga omavalitsused ei ole kohustatud oma territooriumil jäätmeveokonkurssi korraldama. Kui Sinu elamispiirkonnas omavalitsuse korraldatud jäätmevedu ei ole, siis pead Sa valima endale ise jäätmevedaja või viima oma jäätmed prügilasse või jäätmejaama.

Üle 1500 elanikuga omavalitsused peavad korraldama oma territooriumil jäätmeveokonkursi, määrates jäätmeveo piirkonnad ja kehtestades tasu piirmäärad.

Kui Sa elad korraldatud jäätmeveoga hõlmatud territooriumil, loetakse Sind jäätmeseaduse järgi automaatselt sellel territooriumil korraldatud jäätmeveoga liitunuks. Seega ei pea Sa liitumiseks sõlmima prügivedajaga kirjalikku lepingut, kuid võimalike arusaamatuste vältimiseks on seda siiski soovitav teha. Kui elad kortermajas, kus on korteriühistu, siis sõlmib lepingu ühistu.

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse olmejäätmetele, milleks on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed.

Jäätmeid pead koguma liigiti. Eraldi tuleb koguda vanapaber ja papp, klaas-, plast- ja metalltaara, pakendid ja olmejäätmed, suurjäätmed.

Lahjade alkohoolsete jookide, õlle ning karastusjookide pakendid saad raha vastu tagastada.

Elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade, romusõidukite ja nende osade, rehvide ja patareide ning akude jäätmed pead saama tasuta ära anda.

Vana elektroonika saad poodi anda tasuta, kui ostad samast kohast uue asemele. Pea meeles, et tasuta saad üks ühe vastu tagastada ainult sama liiki ja sama otstarbega seadme. E-poodi ei saa vana elektroonikat tagastada, kuid e-poes peab olema kirjas, kus on elektroonika kogumispunkt. 

Vanu majapidamismasinaid on Sul võimalik anda ka linna või valla jäätmete kogumispunktidesse või jäätmejaamadesse, patareisid ja akusid aga panna poodides olevatesse spetsiaalsetesse konteineritesse.

Kui Sul on korraldatud jäätmeveo piirkonnas tekkinud küsimusi jäätmevedaja tegevuse õiguspärasuse osas, mis ei ole jäätmevedaja poole pöördumisel lahendust leidnud, on Sul võimalik nõu ja abi saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse üksuse poole.  Seaduse alusel on jäätmehoolduse korraldamine kohaliku omavalitsuse ülesanne.

ELEKTRIENERGIA

Vaata täpsemalt lehelt elekter