Tarbijavaidluste komisjon

Print

Tarbijavaidluste komisjon on tarbijavaidlusi lahendav sõltumatu ja erapooletu üksus, mis tegutseb tarbijakaitseameti juures majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas ning lahendab vaidlusi sõltumatult, lähtudes seadusest ja muudest õigusaktidest.

Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mille üheks osapooleks on kaupleja, kelle asutamiskoht on Eesti Vabariigis. Vaidluse lahendamine tarbijavaidluste komisjonis on tarbijale ja ettevõtjale tasuta ja tulemuseni jõutakse üldjuhul 90 päeva jooksul tarbija avalduse menetlusse võtmisest arvates.

Komisjon ei lahenda vaidlust, mis on seotud

1) mittemajandusliku üldhuviteenuse1  osutamisega; 
2) avalik-õiguslike juriidiliste isikute pakutava haridusteenusega; 
3) tervishoiuteenusega, mida osutavad tervishoiutöötajad patsientidele nende tervise hindamiseks, säilitamiseks või taastamiseks, sealhulgas ravimite ja meditsiiniseadmete väljakirjutamine, väljastamine ja nendega varustamine;
4) kahjunõudega, mis tuleneb surmajuhtumist, kehavigastusest või tervisekahjustusest;
5) lahendamise korraga teistes seadustes kooskõlas käesolevas seaduses sätestatud nõuetega.
Sellised vaidlused lahendatakse maakohtus või muus pädevas institutsioonis.
 

Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi, kui vaidlusega seotud materjalide eelmenetleja rolli, täidab siseriiklike tarbijavaidluste puhul tarbijakaitseameti tarbijate teenindustalitus ning piiriüleste tarbijavaidluste puhul Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus. Siseriiklikud tarbijavaidlused on tarbijate juhtumid, kus vaidluses osalevad pooled on Eestis elav tarbija ning Eestis registreeritud ettevõtja.

Kui Sa pole komisjoni otsusega nõus, võid pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse. Sama võib teha ka vastaspool.
 
Sul on valida, kas pöörduda kaebuse lahendamiseks otse kohtusse või otsustada tarbijavaidluste komisjoni kasuks. Viimase näol on aga nii Sinu kui kaupleja jaoks võrreldes kohtuvaidlusega tegemist probleemi tunduvalt lihtsama, mugavama ning vähem aega ja raha nõudva lahendusega.
Alati jääb Sulle võimalus pöörduda viimase sammuna oma õiguste kaitseks kohtusse. 
 
Pea meeles!
  • Tarbijavaidluste komisjoni otsus pole pooltele täitmiseks kohustuslik. Kui kaupleja ei järgi otsust ning ühtlasi ei teavita tarbijakaitseametit otsuse täitmisest või kohtusse pöördumisest määratud tähtaja jooksul, siis kantakse kaupleja tarbijakaitseameti veebilehel avaldatavasse otsuseid mittejärgivate kauplejate nimekirja koos lingiga täitmata otsusele.

1 Üldhuviteenus näiteks riikliku alg- ja keskhariduse valdkonna teenused ning sotsiaalteenused, kui neid teenuseid osutab riik või riigi volitusel teenuseosutaja, kellel on kohustus neid teenuseid osutada ilma tarbijapoolse vastusoorituseta.